Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

fredag 18 november 2016

Förslag till dagordning årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justerare för protokollet
 5. Dagordningen
 6. Föregående protokoll
 7. Medlemsförteckningen
 8. Ekonomisk rapport / information
  1.  Ekonomisk rapport
  2. Medlemsavgift
  3. Träningsavgift
 9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2017
  1. Val av ordförande
  2. Val av sekreterare
  3. Val av kassör
  4. Val av kontaktperson
  5. Val av tävlingsanmälare
  6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
  7. Val av områdesansvarig
  8. Ansvarsfördelning vid tävlingar
  9. Övrigt
 10. Tävlingsdagar 2017
 11. Motioner / skrivelser till HS
 12. Rapport från HS-möte 17 november
 13. Träningar
 14. Tränare
 15. Utrustning
 16. Överlämning av vandringspris för klubbmästare
 17. Övriga frågor
  1. Poängräkning
  2. Styrelsearbete
 18. Nästa möte
 19. Mötets avslutande