Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

måndag 8 januari 2018

Kallelse till årsmöte

Den 27 januari kl. 11 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2018
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av kontaktperson
        5. Val av tävlingsanmälare
        6. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        7. Val av områdesansvarig
        8. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
        9. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Tävlingsdagar 2018
11. Motioner / skrivelser till HS
12. Rapporter från HS
13. Träningsdagar och träningsrutiner
14.   Vårstädning och iordningställande av banan
15.  Övriga frågor
        Beteende på tävling och träning
16. Nästa möte
17. Mötets avslutande