Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

tisdag 7 januari 2020

Kallelse till årsmöte 25/1 kl. 10

Den 25 januari kl. 10-13 håller vi årsmöte. Plats för mötet är Södertälje lokala kennelklubb ("hundklubben") i Södertälje. Meddela om ni kommer genom att kommentera det här inlägget eller på motsvarande inlägg på Facebook. Hur man hittar till hundklubben: http://www.sodertaljekk.se/hitta-till-oss_1

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare för protokollet
5. Dagordningen
6. Föregående protokoll
7. Medlemsförteckningen
8. Ekonomisk rapport / information
        1. Ekonomisk rapport
        2. Medlemsavgift
        3. Träningsavgift 2020
9. Val av styrelse och arbetsgrupp för 2020
        1. Val av ordförande
        2. Val av sekreterare
        3. Val av kassör
        4. Val av valberedning
        5. Val av kontaktperson
        6. Val av tävlingsanmälare
        7. Val av ledamöter i HS, ordinarie och reserv
        8. Val av områdesansvarig
        9. Ansvarsfördelning vid tävlingar (tävlingsgrupp)
       10. Ansvarsfördelning vid träningar (tränarpool, trasförarpool)
10. Motioner / skrivelser till HS
11. Rapporter från HS
12. Träningsdagar och träningsrutiner - inklusive utbildning av träningsfunktionärer
13. Vårstädning och iordningställande av banan
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande

Välkommen!