Välkommen till Södertälje whippetrace

Välkommna!

onsdag 10 mars 2021

Dagordningen 2021 Årsmötet

 Årsmöte Södertälje Whippet Race

24 Mars 2021 kl 19:00

Plats: Digitalt via telefon eller videosamtal


Förslag till dagordning


1 § Mötets öppnande

2 § Val av ordförande för mötet

3 § Val av sekreterare för mötet

4 § Val av justerare för protokollet tillika rösträknare

5 § Fastställande av röstlängden

6 § Kallelsens godkännande

7 § Godkännande av dagordningen

8 § Verksamhetsberättelse

9 § Medlemsförteckningen

10 § Ekonomisk rapport / information

11 § Val av styrelse och arbetsgrupp för 2021

12 § Motioner / skrivelser till HS

13 § Rapporter från HS

14 § Träningsdagar och träningsrutiner – inklusive utbildning av träningsfunktionärer

15 § Vårstädning och iordningställande av banan

16 § KM 2021

17 § Övriga frågor

18 § Mötets avslutande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar